مدیران آنلاین: 0
داوران آنلاین: 0
کاربران آنلاین: 0
کاربران میهمان: 124
تعداد بازدیدکنندگان: 108439
مسئله اخلاق مهندسی
اخلاق پژوهشی- اخلاق مهندسی

 ارتقاي کیفیت زندگي انسانها تنها با توسعه ي علمي مستمر و پایدار درتمام جنبه هاي زندگي میسر است. از الویت هاي اصلي در رسیدن به توسعه پایدار، بازبیني دقیق مسائل مربوط به حوزه اخلاق پژوهشي و اخلاق مهندسي مي باشد.

 آسیب ها و زیان هاي ناشي از بي توجهي به اخلاق پژوهشي و اخلاق مهندسي، خسارت هاي بسیار و گاه جبران ناپذیر بر پیکره ي دانش و روند توسعه علمي از یک سو و زندگي مردم و محیط زیست از سوي دیگر وارد کرده است. توجه به اخلاق پژوهشي و اخلاق مهندسي به معني کاوش در مباني و کاربرد اصول اخلاقي در پژوهش و مهندسي، آموزش درست آن اصول، ارائه دستورالعملهاي اخلاقي و برخورد جدي و متناسب با رفتارهاي نادرست است.

در سال هاي اخیر متأسفانه شاهد فاصله گرفتن بخشي از جامعه پژوهشي و مهندسي از این مباني هستیم. بنابراین با آموزش و تربیت پژوهشگران، دانشمندان و مهندسان ملتزم به اصول اخلاقي ميتوان به روند توسعه ي سالم علمي کمک نمود. یکي از اهداف آي تریپل اي بخش ایران، مخصوصا در سالهاي 1394 و 1395، آگاه سازي عمومي در زمینه اخلاق مهندسي ميباشد.

لینکهاي مرتبط:
1. کلاس اخلاق مهندسي و حرفهاي: دکتر خاکي صدیق http://ieee.org.ir/blog/prof-khaki-seddighs-talk-on-ethics/ 
2. صفحه تارنماي آیتریپل اي در مورد تقلب http://www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/plagiarism_FAQ.html


کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه لرستان می باشد.